Channel Hot cuộc sống tv

𝐁ộ 𝐭ứ 𝟏𝟎𝐀𝟖 - 𝐓ậ𝐩 𝟖𝟖 - 𝐂𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛é7:16𝐁ộ 𝐭ứ 𝟏𝟎𝐀𝟖 - 𝐓ậ𝐩 𝟖𝟖 - 𝐂𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛éĐô𝐧𝐠 Đô𝐧𝐠 𝐭𝐡í𝐜𝐡 𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛é 𝐡𝐢𝐡𝐢14:11Đô𝐧𝐠 Đô𝐧𝐠 𝐭𝐡í𝐜𝐡 𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛é 𝐡𝐢𝐡𝐢𝐏𝐡ầ𝐧 𝟏: 𝐂𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐦ẹ 𝐯à 𝐛é 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 𝐧𝐠à𝐲 đầ𝐮 𝐬𝐚𝐮 𝐬𝐢𝐧𝐡 - 𝐦𝐞𝐕𝐛𝐞.𝐜𝐨𝐦6:12𝐏𝐡ầ𝐧 𝟏: 𝐂𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐦ẹ 𝐯à 𝐛é 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 𝐧𝐠à𝐲 đầ𝐮 𝐬𝐚𝐮 𝐬𝐢𝐧𝐡 - 𝐦𝐞𝐕𝐛𝐞.𝐜𝐨𝐦𝐂𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛é9:01𝐂𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛é𝐇ướ𝐧𝐠 𝐝ẫ𝐧 𝐜á𝐜𝐡 𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐭𝐫ẻ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐢ế𝐮 𝐭𝐡á𝐧𝐠 𝐭ạ𝐢 𝐧𝐡à14:33𝐇ướ𝐧𝐠 𝐝ẫ𝐧 𝐜á𝐜𝐡 𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐭𝐫ẻ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐢ế𝐮 𝐭𝐡á𝐧𝐠 𝐭ạ𝐢 𝐧𝐡à𝐂á𝐜𝐡 𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐭𝐫ẻ 𝐬ơ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐭ố𝐭 𝐧𝐡ấ𝐭 𝟎 𝟏 𝐭𝐡á𝐧𝐠 𝐭𝐮ổ𝐢  𝐓𝐀𝐌𝐁𝐄𝐇𝐀𝐍𝐎𝐈 𝐂𝐎𝐌8:01𝐂á𝐜𝐡 𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐭𝐫ẻ 𝐬ơ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐭ố𝐭 𝐧𝐡ấ𝐭 𝟎 𝟏 𝐭𝐡á𝐧𝐠 𝐭𝐮ổ𝐢 𝐓𝐀𝐌𝐁𝐄𝐇𝐀𝐍𝐎𝐈 𝐂𝐎𝐌𝐇ướ𝐧𝐠 𝐝ẫ𝐧 𝐜𝐡ơ𝐢 𝐠𝐚𝐦𝐞 𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐭𝐫ẻ 𝐞𝐦4:46𝐇ướ𝐧𝐠 𝐝ẫ𝐧 𝐜𝐡ơ𝐢 𝐠𝐚𝐦𝐞 𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐭𝐫ẻ 𝐞𝐦𝐓𝐫ò 𝐜𝐡ơ𝐢 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭â𝐦 𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛é -  𝐒𝐰𝐞𝐞𝐭 𝐁𝐚𝐛𝐢𝐞𝐬 𝐂𝐚𝐫𝐞 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐠𝐚𝐦𝐞6:32𝐓𝐫ò 𝐜𝐡ơ𝐢 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭â𝐦 𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛é - 𝐒𝐰𝐞𝐞𝐭 𝐁𝐚𝐛𝐢𝐞𝐬 𝐂𝐚𝐫𝐞 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐠𝐚𝐦𝐞𝐂𝐇Ă𝐌 𝐒Ó𝐂 𝐄𝐌 𝐁É6:02𝐂𝐇Ă𝐌 𝐒Ó𝐂 𝐄𝐌 𝐁É𝐆𝐀𝐌𝐄 𝐂𝐇Ă𝐌 𝐒Ó𝐂 𝐁𝐀𝐁𝐘 𝐂Ư𝐍𝐆 | 𝐠𝐚𝐦𝐞 𝐜𝐡ă𝐦 𝐬𝐨́𝐜 𝐞𝐦 𝐛𝐞́12:16𝐆𝐀𝐌𝐄 𝐂𝐇Ă𝐌 𝐒Ó𝐂 𝐁𝐀𝐁𝐘 𝐂Ư𝐍𝐆 | 𝐠𝐚𝐦𝐞 𝐜𝐡ă𝐦 𝐬𝐨́𝐜 𝐞𝐦 𝐛𝐞́Đ𝐢ề𝐮 𝐜𝐡ú ý 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐭𝐫ẻ 𝐬ơ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐓Ạ𝐈 𝐍𝐇À6:10Đ𝐢ề𝐮 𝐜𝐡ú ý 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐭𝐫ẻ 𝐬ơ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐓Ạ𝐈 𝐍𝐇À𝐅𝐫𝐨𝐳𝐞𝐧 𝐁𝐚𝐛𝐲 𝐂𝐚𝐫𝐞 - 𝐂𝐮𝐭𝐞 𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐊𝐢𝐝𝐬 (𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐛é 𝐜ô𝐧𝐠 𝐜𝐡ú𝐚 𝐅𝐫𝐨𝐳𝐞𝐧)10:40𝐅𝐫𝐨𝐳𝐞𝐧 𝐁𝐚𝐛𝐲 𝐂𝐚𝐫𝐞 - 𝐂𝐮𝐭𝐞 𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐊𝐢𝐝𝐬 (𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐛é 𝐜ô𝐧𝐠 𝐜𝐡ú𝐚 𝐅𝐫𝐨𝐳𝐞𝐧)𝐅𝐫𝐨𝐳𝐞𝐧 𝐠𝐚𝐦𝐞 𝐁𝐚𝐛𝐲 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛é - 𝐁𝐚𝐛𝐲 𝐂𝐚𝐫𝐞  𝐇𝐞𝐥𝐩 𝐄𝐥𝐬𝐚 (𝐅𝐫𝐨𝐳𝐞𝐧)12:49𝐅𝐫𝐨𝐳𝐞𝐧 𝐠𝐚𝐦𝐞 𝐁𝐚𝐛𝐲 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛é - 𝐁𝐚𝐛𝐲 𝐂𝐚𝐫𝐞 𝐇𝐞𝐥𝐩 𝐄𝐥𝐬𝐚 (𝐅𝐫𝐨𝐳𝐞𝐧)𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛é   𝐂𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐛é 𝐇𝐚𝐳𝐞𝐥 𝐛ị đ𝐚𝐮 𝐛ụ𝐧𝐠   𝐁𝐚𝐛𝐲 𝐇𝐚𝐳𝐞𝐥 𝐬𝐭𝐨𝐦𝐚𝐜𝐡 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐠𝐚𝐦𝐞7:57𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛é 𝐂𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐛é 𝐇𝐚𝐳𝐞𝐥 𝐛ị đ𝐚𝐮 𝐛ụ𝐧𝐠 𝐁𝐚𝐛𝐲 𝐇𝐚𝐳𝐞𝐥 𝐬𝐭𝐨𝐦𝐚𝐜𝐡 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐠𝐚𝐦𝐞𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛é   𝐓𝐫ò 𝐜𝐡ơ𝐢 𝐩𝐡á𝐭 𝐭𝐫𝐢ể𝐧 𝐧𝐡ậ𝐧 𝐭𝐡ứ𝐜 𝐜𝐡𝐨 𝐛é   𝐠𝐚𝐦𝐞 𝐛𝐚𝐛𝐲   𝐇𝐚𝐧𝐚11:45𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛é 𝐓𝐫ò 𝐜𝐡ơ𝐢 𝐩𝐡á𝐭 𝐭𝐫𝐢ể𝐧 𝐧𝐡ậ𝐧 𝐭𝐡ứ𝐜 𝐜𝐡𝐨 𝐛é 𝐠𝐚𝐦𝐞 𝐛𝐚𝐛𝐲 𝐇𝐚𝐧𝐚𝐓𝐡𝐢ê𝐧 𝐕ươ𝐧𝐠 𝐜ù𝐧𝐠 𝐜𝐨𝐧 𝐠á𝐢 𝐡ỗ 𝐭𝐫ợ ướ𝐜 𝐦ơ - 𝐛é 𝐏𝐡ươ𝐧𝐠 𝐋𝐢𝐧𝐡 | ƯỚ𝐂 𝐌Ơ 𝐂Ủ𝐀 𝐄𝐌 | 𝐓ậ𝐩 𝟑𝟕𝟕 | 𝟎𝟑/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟏𝟓14:01𝐓𝐡𝐢ê𝐧 𝐕ươ𝐧𝐠 𝐜ù𝐧𝐠 𝐜𝐨𝐧 𝐠á𝐢 𝐡ỗ 𝐭𝐫ợ ướ𝐜 𝐦ơ - 𝐛é 𝐏𝐡ươ𝐧𝐠 𝐋𝐢𝐧𝐡 | ƯỚ𝐂 𝐌Ơ 𝐂Ủ𝐀 𝐄𝐌 | 𝐓ậ𝐩 𝟑𝟕𝟕 | 𝟎𝟑/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟏𝟓𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛é 𝐦ớ𝐢 𝐬𝐢𝐧𝐡14:11𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛é 𝐦ớ𝐢 𝐬𝐢𝐧𝐡𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛é 𝐦ớ𝐢 𝐬𝐢𝐧𝐡14:04𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛é 𝐦ớ𝐢 𝐬𝐢𝐧𝐡𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛é 𝐦ớ𝐢 𝐬𝐢𝐧𝐡6:29𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛é 𝐦ớ𝐢 𝐬𝐢𝐧𝐡𝐂𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛é - 𝐁𝐚𝐛𝐲 𝐜𝐚𝐫𝐞 - 𝐓𝐫ò 𝐜𝐡ơ𝐢 𝐝à𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐫ẻ 𝐞𝐦6:17𝐂𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛é - 𝐁𝐚𝐛𝐲 𝐜𝐚𝐫𝐞 - 𝐓𝐫ò 𝐜𝐡ơ𝐢 𝐝à𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐫ẻ 𝐞𝐦𝐓𝐫ò 𝐜𝐡ơ𝐢 𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛é - 𝐂𝐡ơ𝐢 𝐦à 𝐡ọ𝐜: 𝐂𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛é, 𝐭ắ𝐦, 𝐦𝐮𝐚 𝐤ẹ𝐨, 𝐜𝐡𝐨 𝐞𝐦 𝐮ố𝐧𝐠 𝐬ữ𝐚..13:05𝐓𝐫ò 𝐜𝐡ơ𝐢 𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛é - 𝐂𝐡ơ𝐢 𝐦à 𝐡ọ𝐜: 𝐂𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛é, 𝐭ắ𝐦, 𝐦𝐮𝐚 𝐤ẹ𝐨, 𝐜𝐡𝐨 𝐞𝐦 𝐮ố𝐧𝐠 𝐬ữ𝐚..𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛é - 𝐕𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐡ướ𝐧𝐠 𝐝ẫ𝐧 𝐜𝐡ơ𝐢 𝐠𝐚𝐦𝐞 𝟐𝟒𝐡11:28𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛é - 𝐕𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐡ướ𝐧𝐠 𝐝ẫ𝐧 𝐜𝐡ơ𝐢 𝐠𝐚𝐦𝐞 𝟐𝟒𝐡𝐁é 𝐍𝐚 𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐭𝐫𝐚𝐢 - 𝐓𝐫ò 𝐜𝐡ơ𝐢 𝐝à𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐫ẻ 𝐞𝐦5:29𝐁é 𝐍𝐚 𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐭𝐫𝐚𝐢 - 𝐓𝐫ò 𝐜𝐡ơ𝐢 𝐝à𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐫ẻ 𝐞𝐦𝐂á𝐜𝐡 𝐓ắ𝐦 𝐂𝐡𝐨 𝐓𝐫ẻ 𝐒ơ 𝐒𝐢𝐧𝐡, 𝐂𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐭𝐫ẻ 𝐬ơ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐌ẹ 𝐍ê𝐧 𝐗𝐞𝐦7:25𝐂á𝐜𝐡 𝐓ắ𝐦 𝐂𝐡𝐨 𝐓𝐫ẻ 𝐒ơ 𝐒𝐢𝐧𝐡, 𝐂𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐭𝐫ẻ 𝐬ơ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐌ẹ 𝐍ê𝐧 𝐗𝐞𝐦𝐕𝐮𝐢 𝐜𝐡ơ𝐢 𝐜ù𝐧𝐠 𝐛é 𝐲ê𝐮 - 𝐂𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛é (𝐥à𝐦 𝐜𝐡ị 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐤𝐡ó 𝐧𝐡ư𝐧𝐠 𝐦à 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐯𝐮𝐢)10:25𝐕𝐮𝐢 𝐜𝐡ơ𝐢 𝐜ù𝐧𝐠 𝐛é 𝐲ê𝐮 - 𝐂𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛é (𝐥à𝐦 𝐜𝐡ị 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐤𝐡ó 𝐧𝐡ư𝐧𝐠 𝐦à 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐯𝐮𝐢)Đồ 𝐜𝐡ơ𝐢 𝐭𝐫ẻ 𝐞𝐦. 𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛𝐞 𝐛ị ố𝐦 𝐜ù𝐧𝐠 𝐛ú𝐩 𝐛ê 𝐛𝐚𝐛𝐲6:50Đồ 𝐜𝐡ơ𝐢 𝐭𝐫ẻ 𝐞𝐦. 𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛𝐞 𝐛ị ố𝐦 𝐜ù𝐧𝐠 𝐛ú𝐩 𝐛ê 𝐛𝐚𝐛𝐲[𝐕𝐮𝐢 𝐂ù𝐧𝐠 𝐒𝐮𝐬𝐮]- 𝐓𝐫ò 𝐂𝐡ơ𝐢 𝐓𝐫ẻ 𝐄𝐦 𝐂𝐡ă𝐦 𝐒ó𝐜 𝐄𝐦 𝐁é 𝐏𝐚𝐧𝐝𝐚5:37[𝐕𝐮𝐢 𝐂ù𝐧𝐠 𝐒𝐮𝐬𝐮]- 𝐓𝐫ò 𝐂𝐡ơ𝐢 𝐓𝐫ẻ 𝐄𝐦 𝐂𝐡ă𝐦 𝐒ó𝐜 𝐄𝐦 𝐁é 𝐏𝐚𝐧𝐝𝐚𝐇ƯỚ𝐍𝐆 𝐃Ẫ𝐍 𝐆𝐀𝐌𝐄 𝐂𝐇Ă𝐌 𝐒Ó𝐂 𝐄𝐌 𝐁É7:56𝐇ƯỚ𝐍𝐆 𝐃Ẫ𝐍 𝐆𝐀𝐌𝐄 𝐂𝐇Ă𝐌 𝐒Ó𝐂 𝐄𝐌 𝐁É𝐁é 𝐍𝐚 𝐯à 𝐂𝐡𝐢 𝐁í Đỏ 𝐓ậ𝐩 𝟎𝟏 - 𝐂𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛é 𝐍𝐚 𝐍𝐚 𝐓𝐫ẻ 𝐬ơ 𝐬𝐢𝐧𝐡 - 𝐓𝐮𝐓𝐢𝐓𝐮 - 𝐊𝐢𝐝𝐬 𝐓𝐨𝐲 𝐈𝐧𝐬𝐮𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐁é 𝐍𝐚 𝐯à 𝐂𝐡𝐢 𝐁í Đỏ 𝐓ậ𝐩 𝟎𝟏 - 𝐂𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛é 𝐍𝐚 𝐍𝐚 𝐓𝐫ẻ 𝐬ơ 𝐬𝐢𝐧𝐡 - 𝐓𝐮𝐓𝐢𝐓𝐮 - 𝐊𝐢𝐝𝐬 𝐓𝐨𝐲 𝐈𝐧𝐬𝐮𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞
Loading...