Channel Hot vui chơi cùng bé

MÁY XÚC chỉ có ở việt nam mấy có cắt cây hàng loạt dùng máy xúc như vậy9:47MÁY XÚC chỉ có ở việt nam mấy có cắt cây hàng loạt dùng máy xúc như vậyhành trình khai thác gỗ đẳng cấp nhất việt nam khai thác cây cao su15:22hành trình khai thác gỗ đẳng cấp nhất việt nam khai thác cây cao suhành trình cắt cưa cây lấy gỗ dân cưa chuyên nghiệp lâm tặc rừng xanh26:22hành trình cắt cưa cây lấy gỗ dân cưa chuyên nghiệp lâm tặc rừng xanhhành trình cắt cây hàng loạt của thợ cưa chuyên nghiệp| lâm 7tặc bình phước3:19hành trình cắt cây hàng loạt của thợ cưa chuyên nghiệp| lâm 7tặc bình phướcMáy cưa cắt củi8:44Máy cưa cắt củiMáy múc gắp củi3:13Máy múc gắp củiMáy gắp, máy múc,7:16Máy gắp, máy múc,Đô𝐧𝐠 Đô𝐧𝐠 𝐭𝐡í𝐜𝐡 𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛é 𝐡𝐢𝐡𝐢7:56Đô𝐧𝐠 Đô𝐧𝐠 𝐭𝐡í𝐜𝐡 𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛é 𝐡𝐢𝐡𝐢𝐁é 𝐍𝐚 𝐯à 𝐂𝐡𝐢 𝐁í Đỏ 𝐓ậ𝐩 𝟎𝟏 - 𝐂𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛é 𝐍𝐚 𝐍𝐚 𝐓𝐫ẻ 𝐬ơ 𝐬𝐢𝐧𝐡 - 𝐓𝐮𝐓𝐢𝐓𝐮 - 𝐊𝐢𝐝𝐬 𝐓𝐨𝐲 𝐈𝐧𝐬𝐮𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞5:52𝐁é 𝐍𝐚 𝐯à 𝐂𝐡𝐢 𝐁í Đỏ 𝐓ậ𝐩 𝟎𝟏 - 𝐂𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛é 𝐍𝐚 𝐍𝐚 𝐓𝐫ẻ 𝐬ơ 𝐬𝐢𝐧𝐡 - 𝐓𝐮𝐓𝐢𝐓𝐮 - 𝐊𝐢𝐝𝐬 𝐓𝐨𝐲 𝐈𝐧𝐬𝐮𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐂𝐡ă𝐦 𝐒ó𝐜 𝐓𝐫ẻ 𝐒ơ 𝐒𝐢𝐧𝐡 Đú𝐧𝐠 𝐂á𝐜𝐡 | 𝐕𝐮𝐢 𝐒ố𝐧𝐠 𝐌ỗ𝐢 𝐍𝐠à𝐲 𝐕𝐓𝐕𝟑11:41𝐂𝐡ă𝐦 𝐒ó𝐜 𝐓𝐫ẻ 𝐒ơ 𝐒𝐢𝐧𝐡 Đú𝐧𝐠 𝐂á𝐜𝐡 | 𝐕𝐮𝐢 𝐒ố𝐧𝐠 𝐌ỗ𝐢 𝐍𝐠à𝐲 𝐕𝐓𝐕𝟑𝐂𝐇Ă𝐌 𝐒Ó𝐂 𝐓𝐑Ẻ: Ă𝐍 𝐃Ặ𝐌, 𝟖 𝐍𝐆𝐔𝐘Ê𝐍 𝐓Ắ𝐂 Ă𝐍 𝐃Ặ𝐌 ĐÚ𝐍𝐆 𝐂Á𝐂𝐇 𝐂Ầ𝐍 𝐏𝐇Ả𝐈 𝐍𝐇Ớ11:23𝐂𝐇Ă𝐌 𝐒Ó𝐂 𝐓𝐑Ẻ: Ă𝐍 𝐃Ặ𝐌, 𝟖 𝐍𝐆𝐔𝐘Ê𝐍 𝐓Ắ𝐂 Ă𝐍 𝐃Ặ𝐌 ĐÚ𝐍𝐆 𝐂Á𝐂𝐇 𝐂Ầ𝐍 𝐏𝐇Ả𝐈 𝐍𝐇Ớ𝐂𝐇Ă𝐌 𝐒Ó𝐂 𝐓𝐑Ẻ: 𝐓𝐑Ẻ 𝐒Ơ 𝐒𝐈𝐍𝐇, 𝐍𝐇Ữ𝐍𝐆 𝐃Ấ𝐔 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐓𝐇ƯỜ𝐍𝐆 𝐆Ặ𝐏 Ở 𝐓𝐑Ẻ 𝐒Ơ 𝐒𝐈𝐍𝐇9:50𝐂𝐇Ă𝐌 𝐒Ó𝐂 𝐓𝐑Ẻ: 𝐓𝐑Ẻ 𝐒Ơ 𝐒𝐈𝐍𝐇, 𝐍𝐇Ữ𝐍𝐆 𝐃Ấ𝐔 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐓𝐇ƯỜ𝐍𝐆 𝐆Ặ𝐏 Ở 𝐓𝐑Ẻ 𝐒Ơ 𝐒𝐈𝐍𝐇𝐂𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐜𝐡𝐨 𝐛é 𝐂Ú𝐍 𝐜𝐡𝐨 𝐛é ă𝐧 𝐭𝐡𝐚𝐲 𝐭ã 𝐜𝐡𝐨 𝐛é đ𝐢 ị 𝐜á𝐜𝐡 𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐛é8:57𝐂𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐜𝐡𝐨 𝐛é 𝐂Ú𝐍 𝐜𝐡𝐨 𝐛é ă𝐧 𝐭𝐡𝐚𝐲 𝐭ã 𝐜𝐡𝐨 𝐛é đ𝐢 ị 𝐜á𝐜𝐡 𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐛é😂😂𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛é 𝐂𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐛é 𝐇𝐚𝐳𝐞𝐥😍😍- 𝐜𝐮𝐥𝐲𝐭𝐯 𝐜𝐡𝐨𝐢 𝐠𝐚𝐦𝐞 𝐬𝐢𝐞𝐮 𝐧𝐡𝐚𝐧 -𝐁𝐚𝐧𝐚𝐧𝐚 𝐂𝐡𝐞𝐧 𝐍ồ5:27😂😂𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛é 𝐂𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐛é 𝐇𝐚𝐳𝐞𝐥😍😍- 𝐜𝐮𝐥𝐲𝐭𝐯 𝐜𝐡𝐨𝐢 𝐠𝐚𝐦𝐞 𝐬𝐢𝐞𝐮 𝐧𝐡𝐚𝐧 -𝐁𝐚𝐧𝐚𝐧𝐚 𝐂𝐡𝐞𝐧 𝐍ồ𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐠ạ𝐜  𝐛ú𝐩 𝐛ê 𝐛𝐚𝐛𝐲 𝐜𝐡ị 𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛é 𝐯ô 𝐜ù𝐧𝐠 đá𝐧𝐠 𝐲ê𝐮 !!!!9:42𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐠ạ𝐜 𝐛ú𝐩 𝐛ê 𝐛𝐚𝐛𝐲 𝐜𝐡ị 𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐞𝐦 𝐛é 𝐯ô 𝐜ù𝐧𝐠 đá𝐧𝐠 𝐲ê𝐮 !!!!𝐁É 𝐁Ú𝐍 𝐂𝐇Ă𝐌 𝐒Ó𝐂 𝐄𝐌 𝐁É 𝐁Ú𝐏 𝐁Ê – 𝐑𝐔 𝐄𝐌 𝐁É 𝐍𝐆Ủ | 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞𝐊𝐢𝐝𝐬𝐁É 𝐁Ú𝐍 𝐂𝐇Ă𝐌 𝐒Ó𝐂 𝐄𝐌 𝐁É 𝐁Ú𝐏 𝐁Ê – 𝐑𝐔 𝐄𝐌 𝐁É 𝐍𝐆Ủ | 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞𝐊𝐢𝐝𝐬
Loading...